Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pauselijke voeten gekust hadden. Binnen Monca-falco eerden ze 't lichaam van cl&iu , in welker hart verschijnen de verborgenheden van 's Heilands lijden; binnen Assisiuin de kap en 't harenkleed, welke Franciscus droeg sedert hij de beruchte vijf wonden ontving; binnen Ferrare de hostie, die voor vijf honderd jaren naar 't gewelfsel vloog en wederom op het altaar neder kwam."

Den 21 sten Juli, 1590 kwamen de gezanten weer te Nangasaki aan, van waar zij zich met de pauselijke geschenken tot den keizer, te Micao begaven.

Wat had men, na zooveel voorspoed, niet van de christianiseering van Japan mogen verwachten, en toch ■waren eene halve eeuw later alle sporen van het Christendom in Japan uitgewischt. De oorzaak van dezen ommekeer liggen, behalve in den aard van de prediking, grootendeels in de twisten en verdeeldheden van de vreemdelingen, zoo leeken als geestelijken, die zich in Japan gevestigd hadden.

Eenige kooplieden, die te vergeefs de hulp der Jezuiten voor zekere plannen hadden ingeroepen, brachten klachten tegen hen in bij den keizer van Japan en gaven daardoor voet aan de vijanden van het Christendom. In 1580 was Portugal aan de kroon van Spanje overgegaan, waardoor de Spanjaarden in de rechten der Portugeezen op Indië traden. Hiertegen verzetten zich de Portugeesche hoofdlieden te Manilla, en daarbij lieten zij niet na de Japanners tegen de Spanjaarden op te zetten. Tusschen de Spanjaarden te Manilla en de Portugeezen te Nangasaki bestond groote haat. Meer nog openbaarde deze zich later tegen de Nederlanders, die handelsbetrekkingen met Japan zochten aan te knoopen en die zich niet ontzagen Portugeesche schepen te nemen. Doch dit alles haalde niet bij de vijandschap, die weldra