Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Indischen Archipel te spreken) heeft in te nemen. Immers, de zendeling komt niet als een vertegenwoordiger, noch ook als een ambtenaar van 't Gouvernement, is dus niet met de macht van 't Gouvernement bekleed. Al is het, dat hij, gelijk alle Europeanen in Indië, onder de bijzondere bescherming van 't Gouvernement staat, zoo mag hij deze wetenschap toch niet aanwenden, als bijzonderen factor ten voordeele van zijn werk. Als bijv. de Radja's den Resident of andere ambtenaren, met veel eerbied en hulp (van paarden, als anderszins) ontvangen, maar daartegenover den zendeling of hulpprediker bij zijne komst alleen en hulpeloos laten staan, dan is het eerste gemakkelijk te begrijpen, het laatste geen staatsmisdaad, in allen gevalle geen strafbaar feit, evenmin eene daad, waarover de zendeling zich zoo bijzonder heeft te ergeren. Hij, als nederig dienaar van zijn' Heilaud, heeft hier eene kostelijke aanleiding om het Evangelie der liefde te prediken. Ook in geval hij in den persoon van den Radja niet alleen een' vorst, maar tevens een' ouderling der christelijke gemeente aantreft. Geen menschelijke, maar wel de goddelijke macht der liefde heeft hier terrein te veroveren.

De gemeente te Séba.

Andermaal moet ik beginnen met den vorst van Séba, want deze is ouderling van de gemeente te Séba. Ik gaf u reeds eene beschrijving van zijn persoon, noemde u 't getal zijner namen en daar hij ons dikwerf bezoekt, is 't ons niet moeielijk nader met hem kennis te maken. Hij is niet van gaven ontbloot. Zijn oog teekent doorzicht en zijn voorhoofd verstand; zijne meerdere kennis, ook doordat hij op Java geweest is en zelfs, naar gezegd wordt, op audiëntie bij Z.E. den Gouverneurgeneraal, geeft hem van zelf eenig overwicht op de andere