Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mélo Lilo (ouderling) verstaat ook vrij wel Maleisch. Is de Radja er niet, dan helpt hij in de kerk 't Maleisch in 't Savoeneesch overbrengen. Paulus Hidé Lilo is diaken; hij verstaat een weinig Maleisch, maar spreekt het niet. Er zijn vier diakonnessen. 't Viel mij in het oog, toen ik den eersten dienst in de kerk mocht doen, hoe deftig en netjes BB. en ZZ. ouderlingen, diakenen en diakonessen er uitzagen. Hoe moeielijk het ook zij om op Savoe aan kleeding te komen, zij waren allen in 't zwart en de zusters met gouden kruizen op de borst. Hoe anders die menschen zich soms toetakelen, om toch ook voor den dag te kunnen komen, zag ik onlangs, tijdens onze eerste algemeene kerkvergadering. O.a. was daar ook een ouderling van Timoe; deze Br. had het witte lijf aan van een dames nachtcostuum, de strookjes stonden hem hoog tegen de keel op, en de kanten van de mouwen hingen hem, zoo geel als ze waren, over de bruine polsen. Ook deze Br. woonde de kerkvergadering bij. Waar had hij dit lijf van daan?

De gemeente te Seba onderscheidt zich zeer van de andere gemeenten op Savoe; trouwens zij is en was steeds

naam Romulus voorkwam. Ik vroeg den goeroe (hij is 't die gewoonlijk de namen kiest en geeft): ' Romulus Romulus wie is dat ? De wijze waarop ik 't vroeg, deed den onderwijzer op de gedachte komen, dat ik 't misschien wel zou weten, daarom antwoordde hij voorzichtig: ®ja mijnheer, misschien vergis ik mij, maar herinner ik mij wel, dan was Romulus een vrome Jood ten tijde van Jezus omwandeling op aarde!" Hierbij zij opgemerkt, dat er helaas, bij vormen van jongelui te weinig wordt gelet op 't nadeelige van inpompen en instampen bij de studie; het hoofd wordt gevuld met algemeenheden, en men gaat te weinig op het een en ander in. Het gevolg hiervan is opgeblazenheid; er wordt te weinig geleerd om nederig te worden, om te weten, dat we de beginselen van 't weten nog niet weten, en er wordt te veel geleerd om als 't kindeke nederig te blijven. Eenvoudige, weinig ontwikkelde zendelingen, hebben de treurige ervaring van 't nadeelige van deze vorming van goeroe's en inlandsche leeraars ruimschoots opgedaan.