Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geschreeuw! Men werpt elkaar met allerlei voorwerpen, zelfs met vuil; tnen scheldt elkaar; en de bruid is zoo in verschillende kleedingstukken gewikkeld, dat zelfs haar gezicht onzichtbaar is. Zij wordt her- en derwaarts getrokken, nu en dan is ze zelfs geheel onzichtbaar door de menigte, die zich om haar beweegt. Eindelijk gelukt het den afgezanten, den dierbaren schat machtig te worden. Zoo spoedig mogelijk wordt nu ook de verborgenheid op 't paard genomen, en als door den wind weggevoerd. Te huis gekomen wordt zij van al die overtollige kleedingstukken ontdaan, en meer nieuwsgierig dan allen is de bruidegom; hij wenscht het gelaat van de zoo duur gekochte te zien : hij ziet! en vindt? Eene bijna oude vrouw, zoo leelijk als de nacht. Wat een verslagenheid ! De bruidegom zit als verstomd; en hij treurt, en velen treuren met hem; ja men meldt zijn leed in 't lied!

Drie keereu in de week wordt den leden der gemeente de gelegenheid aangeboden om bijeen te komen; des Zondagmorgens te 9 uren. De Goeroe begon vóór onze komst te tien uren, ja soms werd het half elf, elf uur. De oorzaak moet gezocht worden in den arbeid, dien de christenen ook Zondags verrichten, namelijk het vocht van den lontarpalm afhalen. Reeds sprak ik in de kerk over dit Zondag werken, en moedigde de christenen aan te beproeven of niet in dezen Zondagsarbeid verandering te brengen ware. 't Komt mij echter voor, dat het in de eerste jaren nog wel tot de vrome weuschen zal behooren, de christenen op een' bepaalden tijd in de kerk te krijgen. Wellicht zal 't er wel toe moeten komen, de kerk eerst ten tien uren te openen.

Des Donderdag en des Zaterdag avonds is er vergadering bij mij aan huis, welke bijeenkomst gewoonlijk van