Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven, dat de Savoenees niets heeft om zelf zijn godsdienstig leven te voeden? En ook daardoor zou de lust om lezen te leeren worden aangewakkerd.

Behalve genoemde bijeenkomsten hebben we nog tweemaal in de week lidmaten-catechisatie (Dinsdags en Vrijdags) en twee avonden zang. De Savoenees houdt veel van zingen, en zit hij 12a 13 meter hoog in den toewakboom (lontarpalm), wat geregeld tweemaal daags plaats heeft, dan zingt hij gaarne, en vooral doet hij vele blijde toonen hooren, als zijn haik (een emmer van 't toewakblad) goed gevuld is. De woorden zijn deels overgenomen, deels oorspronkelijk. Jammer is 't, dat de stemmen reeds vroeg voor goed bedorven zijn. Als de Goeroe met de kinderen komt zingen, kunnen we gewoonlijk weinig of geen onderscheid hooren tusschen meisjes of jongensstemmen. Eenige Hollandsche liederen bracht ik in 't Maleisch over, en ik hoop goede hulpe te bekomen om ze ook in 't Savoeneesch te krijgen. Eenige psalmen en gezangen bestaan reeds in 't Savoeneesch. Moge het spoedig een bundeltje worden, gereed voor de pers.

Van zelf komen we zoo tot een schoolbezoek, en veel van 't geen we over de gemeente en school van Seba zeggen, kan ook worden toegepast op de andere gemeenten van Savoe.

Te Koepang zijnde, deelde de Resident mij mede, dat Z.H.E.G. een onderzoek had doen instellen naar de scholen op Savoe, en dat de resultaten van dat onderzoek ten eenenraale onbevredigend waren, de Goeroe's te weinig ijver en bekwaamheid bezitten, de kinderen nu en dan in school zijn, doch zonder eenige orde, enz.

Bemoedigend was deze mededeeling voor mij niet; nog minder bemoedigend de toestand der zaken toen ik zelf kon onderzoeken. Van klassenverdeling geen sprake.