Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot en klein, kundig en onkundig, alles zit bijeen en dooreen. Van bepaalde schooluren evenmin sprake.

Vóór eenigen tijd deelde ik in de kerk mede, dat wij de school voortaan zouden beginnen des morgens om acht uur, en dat de school dan om één uur zou uitgaan, en verzocht den ouders ons hierin wel te willen helpen. (Ik deed zulks, omdat er geklaagd werd over de onregelmatigheid in 't komen en gaan der kinderen).

Ik vroeg den Goeroe, dat hij in deze zaak zoude helpen, dat acht uur toch wel niet te vroeg was. Eenige dagen na deze bekendmaking bezocht ik de kerk, waar school gehouden wordt, vond de kinderen (± 30), maar den meester niet, ik wachtte tot 10^ toen hij eerst kwam. Den volgenden morgen kwam ik om 8 uur, vond de school (kerk) gesloten en de kinderkens er voor; ik wachtte met de kinderen tot 9 uur, toen de onderwijzer kwam. Lekahena is een man van ruim 50 jaar, houdt zielsveel van den Heer en Mevrouw teffer , is ook, naar 't ons voorkomt, bemind bij de gemeente, ook niet zonder gaven, slechts één ding.: mocht er een weinig vuur zijn ! 't Is wel te verstaan, dat als er in zoo'n langen tijd geen Pandita is, of als de Pandita slechts nu en dan komt, de goeroes het zoo nauwkeurig niet nemen, en zij zich ten laatste zoo vrij gevoelen, of er geen Genootschap of Pandita was. En als de toestand zóó op Séba is, waar de Pandita woont, hoe moet het dan elders zijn, waar de zendeling slechts kan komen als men reeds van zijne komst verwittigd is.

Wat de zaak nog ongezonder maakt is, dat er nergens schoollocalen zijn. Gewoonlijk wordt de school in 't huis van den goeroe gehouden. Voorts zijn er geen banken; geen of slechte schrijfborden; pen en inkt slechts voor een of twee kinderen.