Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen zien, zag ik hier in vier maanden: een traan, de waarachtige tolk van de bevruchting van 't zondaarshart, door 't zaad des Evangelies! Is er bij de prediking des Evangelies onder den Islam overtuiging, gevoel, belijdenis van schuld? O, zeker, maar vergelijk dit eens met de uitkomsten van de prediking des Evangelies onder het bloote Heidendom. Ach, hoe schraal, hoe sober daar, hoe bemoedigend, al zij 't dan ook na vele jaren wachtens, hoe hartverkwikkend hier! Ach, kon er in den nood van Rotti, Soemba, enz. worden voorzien!

Met mijne gezondheid gaat het gelukkig wel. In het begin moest ik kennis maken met de Savoesche koorts; op heden heb ik er evenwel geen last meer van. Vinden de BB. het goed, zou ik dit jaar (October/November) maar liever niet naar Koepang gaan. Hier is mijn werk, dair heb ik niets te doen. Ik hoop, dat de Heer mij bewaart, om de menschen hier te verlaten als zij, zooals nu, het harde van den Savoe-zomer moeten doormaken.

Reis naar Liaai-Messara, Mania, Timoe. (1)

Voorwaar het reizen op Savoe is een moeielijk werk, een werk van zelfverloochening, zoo niet van lijden, en dat voor den Hollander, wiens land zoo vlak is, waar de gelegenheid tot reizen zoo menigvuldig, zoo gemakkelijk is. 't Is hier één en al berg, slechts hier en daar aan de kusten en in de omstreken van Timoe eenigszins vlak. Evenwel de bergen zijn niet zeer hoog. Naar de aanwijzingen van mijn' hoogtemeter, gaan zij de 300 meter niet te boven; zij hebben alle den kegelvorm,

(1) Savoe, eigenlijk Hawoe, naar den naam van een' der eerste bewoners. Seba (in het N. Oosten van het eiland (eigenlijk Hëbbak, naar den naam van een' der aanzienlijke vorsten van dit gedeelte van Savoe, gelijk ook Mëhara (Messara), Dimoe (Timoe). Li-ai (Li, woord, spraak; ai = veel).

10*