Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit vorige verslageu bekende priesterhoofd van Bakara, Singa Mangaradja), het tijdstip gunstig te achten om ook in het gouvernementsgebied woelingen te veroorzaken, namelijk in de onderafdeelingen Toba en Silindong, waar ons gezag nog betrekkelijk kort geleden gevestigd was. Zjj zochten de aan ons onderworpen Battaks afvallig te maken, maar hadden het vooral op de zendingposten gemunt. Met de plaatselijk beschikbare troepen werd aanvankelijk gedaan wat mogelijk was om de onruststokers te weren. De gemeenschap tusschen Taroetoeng (Silindong) en Lagoeboti (Toba) werd door patrouilies opengehouden en de halverwege tusschen deze onze vestigingen gelegen zendingpost Loeboe Siregar (Toba) werd door een detachement militairen bezet. Een en ander vermocht evenwel niet te beletten, dat op 29 Juli de in Silindong, niet ver van Taroetoeng, gelegen kampong Pager Batoe, welks Christenhoofd geweigerd had eene hem door Parloepoeh opgelegde boete te voldoen, door den vijand aangevallen en bezet werd, en dat in den nacht van 30 op 31 Juli, op slechts 2 palen afstands van Taroetoeng, de woning van den naar die hoofdplaats gevluchteu zendelingleeraar van Sipoholon door kwaadgezinden werd in de asch gelegd, zonder dat de bewoners iets hadden durven uitrichten om de bende te weerstaan. Deze gebeurtenis bracht grooten schrik onder de bevolking zoowel als onder de Christenzendelingen in de vallei van Silindong. Zelfs in het verwijderde Sigompoelan (bezuiden Taroetoeng) achtten de Zendelingen zich niet meer veilig. Daarbij kwam het bericht, dat hoofden en bevolking van het onder ons gezag staande Tobasche landschap Boetav, even buiten de grens van Silindong, en verscheidene lieden uit de onafhankelijke Battaklanden met Parloepoeh en Sarboet rechtstreeks of middeljjk meededen. Daar een aanval op Taroetoeng niet onwaarschijnlijk werd geacht, werd besloten de te Loeboe Siregar gedetacheerde militairen naar Taroetoeng terug te roepen, en te doen vervangen door een detachement uit de bezetting van Lagoeboti, maar nog vóórdat laatstbedoelde militairen waren aangekomen, maakte de vjjand van de tijdelijke ontblooting van Loeboe Siregar gebruik f31) Juli) om de zendelingswoning aldaar, zoomede