Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lintoeng, bewesten het meer, waar Singa Mangaradja zich toen ophield. Aan den ons onderhoorigen radja van Lintoeng ni Hoeta (Si Hombing), wiens gebied nu het meest bedreigd werd, verstrekte de controleur geweren en munitie, in afwachting dat de noodige troepenmacht beschikbaar zou zijn om, zoo ai niet de zeer bewegelijke vijandelijke benden in hare schuilplaatsen op te sporen, dan ten minste de kampongs, die het verzet gesteund hadden, voor de schending van het gouvernementsgebied te doen boeten. De verwachte troepenaanvulling, deels van Padang gezonden, deels bestaande uit het valide gedeelte der van Troemon terugkeerende colonne, kwam in de derde week van October te Taroetoeng aan, alwaar ook werden samengebracht de in Toba reeds boven de formatie aanwezige militairen, hetgeen de intrekking noodig maakte van de tijdelijke posten te Goergoer en Baligé (in de riahting van Lagoebotie) en op eenige zendingsstations in Silindong, zoomede de inkrimping van de bezetting van Loeboe Siregar. Den 31 sten October was de expeditionnaire colonne (waartoe ook eenige bergartillerie behoorde), onder bevel van den kapitein der infanterie A. J. Visser (1), tot den opmarsch gereed, en werd via Boetar aanstonds in westelijke richting naar het onafhankelijk gebied opgerukt. De assistent-resident van Siboga, als belast met het politieke deel van den tocht, en de controleurs van Toba en Silindong vergezelden de colonne , evenals verschillende hoofden uit het gouvernementsgebied. Vooraf waren door den assistent-resident brieven gericht zoowel aan Singa Mangaradja, om dezen te overeden zijn invloed als geestelijk opperhoofd niet langer te misbruiken ten nadeele van het Gouvernement en van de Battaksche stammen zeiven, die toch ten slotte de straf daarvan droegen, als aan de in het verzet betrokken hoofden van de onafhankelijke landschappen Hoeta Paoeg, Parsingoeran, Dolok Sanggoel, Si Manoelang, enz., om hun aan te zeggen, dat hunne kampongs zouden worden getuchtigd, indien zij niet door uitlevering van de brandstichters en door betaling van eene nader vast te stellen boete, toonden over de

(1) Deze was ook belast geweest met het commando over het detachement dat zich in Troemon opgehouden had