Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weder gingen in het afgeloopeu jaar eenige heidensche Soembaneezen tot den Islam over. (1)

Nopens de andere eilanden, op sommige van welke men eveneens inlandsche Christengemeente vindt, zoo Protestansche als Roomsch-Katholieke, is niet veel gemeld.

Bali en Lombok.

De laatste berichten van Lombok, in April jl. den resident ter oore gekomen, gewagen van bijzondere voorzorgsmaatregelen, die door den vorst zouden genomen worden met het oog op geruchten, dat zijDe mohammedaansche onderdanen, de Sassakkers, die het groote meerendeel uitmaken, het plan zouden koesteren zjjne dynastie omver te werpen. In verband daarmede zou, volgens diezelfde berichten, de vorst het bevel hebben uitgevaardigd dat de Arabieren, welke hij van opruiing der Sassakkers verdenkt, zich niet meer in het binnenland van Lombok zouden mogen ophouden.

(1) Sedert Januari j.1. zijn de beide zendingposten Melolo en Kabenjro, op Soemba door het Nederlandsche Zendelinggenootschap overgedragen aan de Zending van dc Christelijk Gereformeerde kerk (Director D onner), die sedert eenige jaren Soemba tot haar arbeidsveld had gekozen. Red.

12

MED. N.Z.G. XXXIII.