Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN

Op de Statistieke opgaven en de Recapitulatie B.

De acht eerstvermelde plaatsen van het District Tondano-Touljjan ■en de acht eerst opgegevene van het district Tondano-Toulimambot, vormen te samen de hoofdplaats, en mitsdien de hoofdgemeente Tondano. De plaats is in zestien kampongs verdeeld, met even zooveel negery-hoofden. Ter vergemakkelijking van de toepassing en handhaving van orde en regel, wordt die verdeeling ook op de gemeente toegepast. Mitsdien heeft elke kampong twee eigen ouderlingen en twee eigen diakenen. Desalniettemin blijft de gemeente in haar geheel. De openbare godsdienstoefeningen en de bediening der godsdienstplechtigheden hebben voor de geheele gemeente te samen plaats. De maandelijksche bidstond voor de uitbreiding van het Godsrijk wordt in iedere kampong afzonderlijk gehouden. Ofschoon de catechisanten een paar maal in de week in de oude kerk samenkomen tot het ontvangen van godsdienstonderwijs, en hoewel de kinderkerk des Zondagnamiddags ook in die kerk gehouden wordt, is toch in elke kampong eenmaal in de week onderwijs voor de catechisanten, en worden de kinderen des Zondagmorgens vroeg in iedere kampong verzameld.

Sedert October van het verslagjaar is het resssrt van Koemelemboeai waargenomen door den Hulpprediker van Amoerang, C. J. van de Liefde . In de statistieke opgaven en in de recapitulatie B is het aantal gedoopte volwassenen en kinderen, aangenomen lidmaten en ingezegende huwelijken op naam van den Hulpprediker J. B odd È . gesteld, die daar tot September werkzaam was. Hoe groot het aandeel daarin is van den waarnemenden Hulpprediker, is niet gespecificeerd opgegeven.

De Secretaris van de ZendingvereeDiging in de Minaha9sa,

H. ROOKER.