Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN

op den Staat der Genootschapsscholen in de Minahassa, op ultimo December 1887.

De school te Tondano, No. 1, wordt gewoonlijk eene gemeenteschool genoemd. Zij bestaat en wordt onderhouden zonder bezwaar voor Genootschap of //Onderling Hulpbetoon." De gemeente van Tondano draagt echter slechts zeer weinig tot hare instandhouding bij. De kosten worden uit een bijzonder fonds bestreden.

Aangezien, inweerwil van de drie Gouvernements inlandsche scholen te Tondano met deze gemeenteschool, nog een aanzienlijk aantal kinderen van schoolonderwijs verstoken bleef, heeft de gemeente haar locaal in den loop van 't verslagjaar uitgebreid, zoodat de vier ruime kamers met twee zijn vermeerderd. Ten behoeve van de derde Gouvernementsschool had zij ééne kamer beschikbaar gesteld. Na de uitbouwing zullen daarvoor twee kamers afgestaan worden, totdat de bevolking een schoolgebouw voor die derde school zal hebben opgericht.

Ten einde het ter schole zenden der kinderen vergemakkelijkt zou worden, en de leerlingen allengs meer getrouw zouden opkomen, werd in 1887 begonnen, leermiddelen, school en schrijfbehoeften gratis te verstrekken, en leerlingen, die in eene geheele maand geen enkele maal verzuimen, eene kleinigheid ter belooning te geven.

Voorts worden vele pogingen aangewend, om allengs meer kinderen aan het schoolonderwijs te doen deelnemen.

Een aantal scholen wordt onderhouden door «Onderling Hulpbetoon". Jammer, dat de bedoeling dezer vereeniging niet meer algemeen begrepen of ook erkend wordt, tengevolge waarvan ook de deelneming te wenschen overlaat. Zjj bedoelt hulp te bieden aan gemeenten, pas later geworden, ter voorziening in de behoefte aan een' voorganger, die dan teveDS de onderwijzer der jeugd wordt.

De school te Ranotongkor, No. 93, was van vroeger eene zoogenaamde Negeryschool. De onderwijzer ontving zijne bezoldiging derhalve uit de districtskas. Die bron hield op te