Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zijn wij het er over eens, dat eene godsdienstige overtuiging niet veel waarde heeft, indien zij niet meer getrouw maakt ook in het nakomen van den dagelijkschen plicht (ȟe beste christen, de beste burger"), welnu, ook deze voorwaarde is hier vervuld.

Zeer groot vertrouwen genoot Eotinsulu reeds van de Regeering. Herhaaldelijk ontving hij tevredenheidsbetuigingen, waaronder ook van stoffelijke waarde. Meer dan eens werd hij geroepen de Regeering voor te lichten bij het beslissen van kwestiën, de inlandsche huishouding in andere districten betreffende. Nadat hij ongeveer vijf en twintig jaren het bestuur had gevoerd, werd hem honoris causa de titel van Majoor verleend (1) en zoo zou er nog veel meer te noemen zijn.

Maar dit alles is op zichzelf nog geen bewijs, dat hij werkelijk zijn volk ten zegen, en in den waren zin een goed man was. Toevallige omstandigheden geven wel eens aanleiding tot eervolle onderscheidingen, zonder dat daarom degenen, die ze ontvangen, nog de besten onder de hunnen kunnen worden genoemd.

Ik heb betere bewijzen.

Wie in het district Klabat-diatas den weg wist v<5ór veertig jaren, zou er dien nu kwalijk meer vinden. Niet ééne negëry ligt meer waar zij toen lag. Zij werden onder leiding van Rotinsulu allen verplaatst, en hierover is ieder het eens, dat al die verplaatsingen geheel en uitsluitend der bevolking ten goede kwamen.

n Wee u", zeide Jezus ,/wanneer allen wel van u spreken." Dit was ook met onzen vriend het geval niet.

(1) De districtshoofden der grootste districten in de Minahassa dragen den titel van Majoor, die der kleineren dien van Hoekoem-bësar. Maar na langdurigen en trouwen dienst wordt aan de laatsten soms honoris causa de titel van Majoor verleend, gelijk nog onlangs het hoofd van het district Tomohon-Sarongsong ten deel viel.