Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij van zijn' kant de dingen den nieuwen weg op. De kleinste negëry bouwde een kerkje, heel de bevolking nam onder zijne leiding het Christendom aan.

Neen, hetzij verre van ons, iemand te willen beschuldigen, allerminst wie zich niet meer verdedigen kunnen. Wij weten bij eigen ervaring te goed, hoe het, bij zoo uitgebreide werkkringen als ons in de Minahassa zijn toevertrouwd, soms met den besten wil onmogelijk is, overal te doen wat er zou moeten geschieden. Maar toch hebben wij meermalen met weemoed bij ons zeiven gevraadg: Waarom moet het, bij zóóveel goeden wil aan den éénen kant, aan de andere zijde zoo goed als ten eenenmale aan leiding ontbreken?

Wat zou er hier niet hebben kunnen geschieden, als deze streek in die dagen toen er zóóveel opgewektheid was, het voorrecht had mogen hebben van geleid te worden door een' zendeling, gelijk zulks in de bergdistricten een kleine twintig jaren vroeger was geweest, en daar zulke schoone vruchten had opgeleverd!

Het mocht helaas! niet zoo zijn. Het ging al zeer vreemd toe. Er ontbrak om zoo te zeggen alleen maar aan, dat het districtshoofd met het toedienen van den Doop werd belast, maar overigens werd alles aan hem overgelaten. Nu, hij van zijn' kant deed wat hij kon. Wij weten allen, hoe men in deze streken wufter, veel minder eenvoudig is dan in de bergdistricten; maar toch mag de zedelijkheid, het huwelijksleven vooral, in dit district vergeleken worden met wat dienaangaande in omliggende districten gevonden wordt. Dat menschen samenleven zonder dat hunne verbintenis door het huwelijk is geheiligd, dat is op slechts twintig minuten afstands van Maoembi, in een ander district, regel, maar in Maoembi en al de negëryen, die tot dat district