Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heer campbell is een merkwaardig man. Het schijnt op zijne aanbeveling, dat het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen in 1888 in druk gaf »Leerstukken en preeken in de Favorlangsche taal (eiland Formosa) vervaardigd door jac. vbrtrecht. (1) Afgedrukt naar een handschrift uit de zeventiende eeuw, toebehoorende aan het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen." De Heer campbell zond ons daarvan een ex. ten geschenke. Het bevat onder de » Leerstukken ten gebruikke der schooien van 't Favorlang's district" in de genoemde taal, met het Hollandsch in verso: *'t Gebed onses Heeren Jesu Christi; het Christelikke geloove; de Thien geboden des Heeren; het Morgengebed; het Avondgebed; Gebed voor den eten; Gebed na den eten; Gebed voor de Onderwysinge; Gebed na de Onderwysinge" (deze gebeden, aanmerkelijk bekort, gevolgd naar die, voorkomende achter de liturgische schriften der Ned. Hervormde kerk). De leerstukken worden op eigenaardige wijze verklaard in 1°. #Tsamen-gesprek tusschen een Farlanger en Hollander vreemdeling" (p. 17-89; (2) 2°. (/Christelikke leerspreukken"; 3°. Vragen over 't gebed des Heeren"; 4°. Vragen over 't christelikke geloove"; en 5°. //Kort onderwijs om den christelikken doop te ontvangen." Het geheel wordt besloten door vijf predikaties in 't Favorlangs, zonder hollandsche vertaling.

De Heer campbell is een merkwaardig man, zeide ik. Zoo als wij zagen, was hij werkzaam onder het Chineesch sprekende gedeelte der bevolking van Formosa. Beziet men het kaartje, dat hij leverde, dan blijkt, dat nauwelijks de helft van het eiland als Chineesch te beschouwen

(1) Jac. Vertrecht was van 1647-1651 predikant op Formosa. (2) Zie Aanteekening 1.