Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is; dat in dat gedeelte de Presbyteriaansche kerk van Engeland en die van Canada, de eerste in het Zuidwest., de tweede in het Noordwest, gedeelte zendingposten hebben, en dat het Oostelijk gedeelte, meer dan de helft van het eiland, bewoond wordt door onafhankelijke stammen, de eigenlijke inboorlingen. Dit oostelijk deel heeft de Heer campbell op het oog, waar hij ons Nederlanders aanspoort ons zendingwerk op Formosa te richten. Tijdelijk naar Europa overgekomen (in April of Mei denkt hij weer tot zijn werk terug te keeren), bezocht hij ons Vaderland. Daar stelde hij een onderzoek in naar overblijfselen van de geschriften, die hij vermoedde, dat indertijd hier te lande in het Formosaansch waren uitgegeven. Te Leiden vond hij, voorgelicht door Professor kern , eene vertaling van het Evangelie van Matt.heus, niet in het Favorlangsch maar in het Sinkangsch, een ander dialect van de Formosaansche taal.

De Heer campbell heeft daarvan, op oud Hollandsch papier, met de oudhollandsche letter, een' herdruk bezorgd, keurig uitgevoerd, in twee kolommen, Hollandsch en Formosaansch en de Engelsche vertaling aan den voet der bladzijde.

Doch laat mij de voorrede van deze uitgave hier vertaald overnemen. Zij luidt:

«Deze Maleisch-Polynesische vertaling van Mattheus is een van de weinige gedenkteekenen van een' veelomvattenden zendingarbeid, 250 jaar geleden op Formosa van de Hervormde kerk in Holland uitgegaan. De uitgave in den tegenwoordigen vorm heeft plaats bij welwillende vergunning van de Authoriteiten der Leidsche hoogeschool, waar, voor zoo ver bekend, liet éénige ex. berust. De voorrede voor de oorspronkelijke uitgave werd geschreven door dan'iel ghavius , een Protestantsch Leeraar, die in

HED. N.Z.G. XXXIII. 15