Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Formosaans: hetwelcke voorwaar sulcken gezegenden voortganck nam, dat het, by naerstich achtervolgh vry wat groots beloofden: gelyck ick ook 't sedert hebbe verstaan, dat 'et oogmerck tot voortplantinge van de Nederduytsche tale aldaar seer geluckelyck wordt bereyckt. Ons voornemen was het daar toe te brengen, dat geene uyt de kinder-school tot de schole der bejaarden en wierden overgeset, dan die alles, wat de memorie te vergen was, volkomentlyck vast hebben souden: om dan de bejaarde minder moeyelyckheydt en tijdt te vergen, en haar alleen door Catechisatien in het verstandt des Christendoms te oeffenen: 't welck ick vertrouwe als nu wel te syn behaalt. De oude Mannen en Vrouwen quamen eenmaal ter weeek, des Saterdaghs: wierden alleen onderwesen in de Gebeden, Artyckelen des geloofs, thien geboden, en in een seer kort begrip der Religie naar hare swackheydt geschickt, waar aan sy wercks genoech hadden. De bejaarden quamen alle gelyck, yder Woensdagh tot de Repetitie. Op den dagh des Heeren quam het gantsche volck by den andren, en wierdt voor en naar middagh een predicatie, óf door een Schoolmeester voorgelesen, óf door een Predicant, daar 't vallen konde, gedaan. En warender over eenighe dier Predicatien Catechisatien toegesteldt, uyt welcke de gauwste onder haar, in het aanhooren van alle de andere, wierden ondervraaght. De Predicanten waren sonder ophouden besich de Scholen in de Dorpen haar aanbetrouwt te visiteren, opdat de ordre des onderwijs ingevoert, door de respective Schoolmeesters wel onderhouden wierdt: Daar komende, den voortganck van haar leeren te ondersoecken, ten welcken eynde nauwkeurighe notitie gehouden wierdt, hoe verde yder gekomen was: Alle Sondagen, dan dese dan gene Dorpen te besoecken , aldaar te prediken , en de jonge kinderen te doopen: Ende opdat men in allen desen te geruster wesen mochte, soo wierdt op seeckere tyden, door ordre van den Heer Gouverneur en synen Raadt, een goet getal soo Politike als kerckelycke uitgesonden, om den voortganck van dit werck, dan in het eene, dan in het andere geweste naerstelyck op te nemen, en ten geschrifte over te brengen. Dit syn,