Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school waren bijgebleven; maar hij had te weinig methodisch gewerkt, en niet genoeg gestreefd naar ontwikkeling van het begrip, en niet de behoeften der leerlingen voor het dagelijksche leven in het oog gehouden. Rekenen uit 't hoofd, door mij eenvoudig teruggebracht tot pasar(markt-) rekenen, als het eenige wat zij voor hun dagelijksch leven noodig hebben, was geheel verwaarloosd.

Het schrijven was voldoende, maar zonder toepassing voor het dagelijksch gebruik, waardoor die kunst voor de leerlingen van weinig nut kon zijn.

De aardrijkskunde gold de Residentie Timor en Onderhoorigheden, maar had weinig aantrekkelijks.

Het zingen geschiedde op het gehoor, en had weinig opwekkends.

Toch was bij alles op te merken, dat de onderwijzer zelf genoeg op de hoogte was, en hij ook, bij goeden wil, door leiding en aansporing een degelijk onderwijzer zou kunnen zijn.

Dat viel te meer in het oog, als men de beide andere klassen der school bezag en onderzocht. Daar was alles dof en zonder eenigen regel of gang, en kon ik mij over niets meer verwonderen, dan daarover, dat de kinderen nog ter school kwamen, wat ik dan ook aan eenen of anderen invloed van buiten, aan verborgen dwang meende te moeten toeschrijven.

Toen ik mij ontevreden toonde over dien toestand, wist de hoofdonderwijzer mij onverbloemd te zeggen, dat zijn hulppersoneel niet voor de taak berekend was. Ce n'était pas jurer gros, en thans heeft hij geschikter medewerkers. Maar zelf had hij geen pogingen gedaan om dien toestand te verbeteren.

Leerbehoeften waren tamelijk overvloedig voorhanden, maar niet geheel oordeelkundig gekozen. Ook dat kan door de inspectie verbeteren.