Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft nu de Hulpprediker van Rote hart voor zijne taak, en geloof, dan is het aan hem daar andere toestanden te scheppen, door vorming van degelijk hulppersoneel: de zending vraagt niet naar ^gesneden brood," en een goed Hulpprediker moet zendeling zijn. Dat dit voor Rote ook en vooral een vereischte is, zal ieder duidelijk zijn, als ik slechts mededeel dat Rote 54000 bewoners heeft, waarvan slechts 7000 gedoopten!

Wij gaan thans oostelijk. In het district van Thi, waarheen wij thans gaan, zijn de wegen beter: de Radja van Thi weet zijn volk te drillen in figuurlijken en letterlijken zin. Het laatste geldt van zijne ruiterij. Nergens was die zoo ferm en uitgemonsterd met goede paarden, nette uniforme kleedij en geregelde commando's. De negerv of kampong zag er net onderhouden uit: daar waren wegen, heggen, een net geschoren grasveld vóór 't passantenhuis tot aan de school, terwijl deze gebouwen beide uitmuntten door netheid en zindelijkheid. Dit alles teekent den Radja als een geciviliseerd man, die zijne beschaving elders heeft opgedaan. De verklaring ligt voor de hand: hij is te Batavia opgeleid tot Doctordjawa, heeft eenige jaren als zoodanig gefungeerd, en is nu tot Radja gekozen, door den wil des volks. Tot teeken, dat hij te Thi resideert, laat hij dag- en nachtschot vallen, als op de hoofdplaatsen in Nederl. Indië ('s morgens te 5 en 's avonds te 8 uren); en als blijk van grootheid heeft hij zeven vrouwen.

Van zijn volk zegt hij niet veel vleiends, o.a. dat de Rotenees geen soldaat kan worden, dewijl hij geen held is, maar vreesachtig. Of dit waar is, weet ik niet.

De school werd slecht bezocht, en de resultaten van het onderwijs waren min. En dat onder de leiding van een' onderwijzer der 1ste klasse, op de kweekschool te

17*