Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Ja mijnheer! altijd." »En was dat in de kweekschool te Ambon ook zoo?" »Neen mijnheer! daar is het licht." »Misschien weten zij daar niet hoe het wezen moet?" »0, zeker wel, mijnheer!"

»Maar hoe is het dan mogelijk, dat gij dat zoo laat blijven ?"

Geen antwoord.

Afzonderlijk onderhield ik hem later. Hij is een dergenen, die 6 èl 8 jaren de beschaving der kweekschool en hare omgeving hebben gekend en beleefd, - en hier weder komende dadelijk terugzinken tot het lage peil, waarop deze maatschappij staat. - Onze onderwijzer, volstrekt niet een der achterlijken, is in zeker opzicht tot het alifoersche standpunt teruggekeerd - maatschappelijk en zedelijk: hoewel christen gedoopt, leeft hij reeds 10 jaren in wilden echt!

De Gezaghebber van Baa kwam mij van hier verder vergezellen, dat mij zeer aangenaam was.

De school was niet slecht: het geheel vertoonde meer orde en gang dan te Baa. De kinderen zagen er goed uit; de meisjes in nette kabaja en sarong. De school kan op Rote goed worden, en heeft al veel gedaan voor de ontwikkeling en beschaving des volks. Deze kindereu zagen mij vrijmoedig aan, antwoordden duidelijk en bescheiden, en hadden ook wel eenige schoolkennis ópgedaan. Hier vond ik aanleiding en bemoediging om over de toekomst van Rote na te denken. Er zijn drie machten die hier moeten samenwerken - eendrachtig, harmonisch! - Zij zijn de pioniers op maatschappelijk en goasdienstigzedelijk gebied, en zijn vertegenwoordigd in den Gezaghebber, den Hulpprediker en den Onderwijzer. Zij kunnen één zijn, omdat zij hunne beschaving en ontwikkeling uit