Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Even als het vorige jaar ging ik voort, de adspiranthelpers (in mijne staten //helpers in den omtrek van Këndel Pajak genoemd), drie malen in de week om mij te verzamelen en inzicht te geven in de Bijbelsche geschiedenis. Ik kwam daarin tot aan de Bergrede. De meesters ter plaatse, en gelijk ik boven opmerkte, ook de oudste kweekelingen namen aan die lessen deel. Hoeveel gelegenheid was er, om op szout" en »licht", immers zooveel het mij mogelijk was, naar de bevatting mijner leerlingen, alsook op de tegenstellingen bij de personen, die zich aan ons voordeden, te wijzen. De meesters, weder met bovengenoemde kweekelingen, ontvingen ook tweemalen 's weeks rekenles, ten doel hebbende, hen zóó te leeren, als zij 't onderwijzen moeten, zoodat zij het recht verstaan, en schriftelijk en ook mondeling voor degenen, die onderwezen moeten worden, kunnen wedergeven. Mijne ervaring is, dat er op die wijze zijn, die men bij geen mogelijkheid tot tien kan leeren tellen. Met de meerderheid kwam ik echter aan 't eind der gewone breuken, en ving ik aan met de behandeling der tiendeelige breuken.

Maandelijks kwamen ook weder, evenals het vorige jaar, dc voorgangers, onderwijzers, ouderlingeu en zooveel mogelijk kerk- en schoolverzorgers uit de verschillende gemeenten samen dadr, waar ik mij bevond; wat de voorgangers, ouderlingen en verzorgers aangaat van Vrijdag tot Zaterdagmiddag, - om des Zondags hunne diensten weder voor de gemeente te kunnen verrichten - en wat de meesters betreft tot Zondagmiddag. In den regel had deze samenkomst te Këndal Pajak plaats. Ik zorgde echter, dat wij ook tweemalen te Swaroe vergaderden, om dadr de gemeente van den omgang en de samensprekingen van al 't hulppersoneel te doen genieten. Na behandeling