Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de hoofdmomenten des Christendom?, zooals die door de vijf christelijke feestdagen in herinnering gehouden worden, ging ik over tot de verklaring van de Bijbelsche platen tot recht begrip der gewijde geschiedenis", waarvan mij vanwege het Bestuur van ons Genootschap drie exemplaren toekwamen, en waarvan één aan de gemeente te Swaroe, ééu aan de gemeente te Pëniwen en één aan Këndal Pajak ten deel viel. Voor Wönörëdjö en de christenen in Tënggër zijn voor elk nog één exemplaar zeer noodig. Ook komen voor 't werk platen, voorstellende de Bijbelsche geschiedenis, wandplaten of wel in band, ook alleruitnemendst te pas. Zoo leerde in het afgeloopen jaar Mas Soemó, één der helpers in den omtrek van Malang, ter hoofdplaatse Malang eene inlandsche vrouw, die zeer gaarne christin wilde worden, en ook haar best deed, om te luisteren naar en te onthouden wat haar geleerd werd. Tot het laatste scheen zij niet in staat, totdat Mas Soemö haar bracht een exemplaar van de bijbelsche platen, behoorende tot de «Bilder zum Anschauungs Unterricht fiir die Jugend" en ziet, sinds dien tijd ging het veel beter, en eens, nadat zij reeds aangenomen was, vond ik haar, haar boek met de grootste aandacht beschouwende, alsof zij daarin las, en zeide zij met groote eenvoudigheid tot mij: ,/ach, Mijnheer, zoo tracht ik dagelijks te onthouden, wat ik geleerd heb." En in moeielijke dagen heeft de vrouw getoond, dat zij er ook naar wandelen wilde. Met belangstelling werd door mijn hulppersoneel de verklaring der bovengenoemde bijbelplaten gevolgd. Door velen werden aanteekeningen gemaakt, en deze door Wedrig, mijn' onderwijzer te Këndal Pajak, tot een geheel vereenigd, dat steeds vóór den aanvang der nieuwe les werd voorgelezen.

Voorts trachtte ik, om bij mijn beeld te blijven, van