Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school binnenkwam, daar mij weder opgewekt gevoelde en tot mijzelven zeide: »Kom, zaaier, zaai alzóó in Gods naam maar weer voort."

Ik liet het niet aan pogingen ontbreken, om vooral voor deze mijne bewaarschool te Këndal Pajak meerdere leerlingen uit de zoo talrijke omgeving der niet-christenen te winnen. Daartoe gaf ik voorstellingen met de zoo schoone dissolvingviews, door honderden bijgewoond, daartoe legde ik feestjes aan in de bewaarschool, die als buiten mijn woonerf onmiddellijk aan de desa Këndal Pajak grenst; doch alles te vergeefs.

Waarom? I)e hoofdoorzaak is wantrouwen en de tweede oorzaak, dat de Javaansche ouders niet het minste besef hebben van hetgeen hun' kinderen nuttig en aangenaam zou kunnen zijn. Zoo vernam ik, dat sommige kinderen wel zouden willen; er heeft zich zelfs wel eens één enkele een morgen of een gedeelte van den morgen in de school vertoond; doch daarna is hij door de ouders verhinderd verder op school te komen, (t)

De gewone school is eenvoudig het vervolg op de bewaarschool. Lezen, schrijven, rekenen, zoo ver als tellen verstaan wordt, en een weinig Maleisch zijn de vakken, die dddr aan het onderricht worden toegevoegd, terwijl de spelen vervallen, die voor de leerlingen van den leeftijd van die school niet meer passen. Het doel blijft immer hetzelfde. En het belang dezer scholen ervaar ik, als ik menschen onderwijs, die nooit school hebben gegaan. Komt daar dan nog eenige botheid, gebrek aan geheugen, verstrooiing, soms zelfs naar 't schijnt geheele afwezigheid

(1) Men vergelijke hiermede, hoe alles op vertrouwen aankomt en het belang der school, minstens het 1ste gedeelte van het zoo uitmuntend stuk van onzen Director. «Wijze van werken op Java", »Mededeelingen" D. XXIX, hl. 93 e.v.