Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gedachten bij, welk een en ander gansch niet zeldzaam onder de Javanen gevonden wordt, dan geef ik gaarne de verzekering, dat men de van jongs af aan ontwikkelende school ook voor de Javanen van ganscher harte zegent. Helaas, ook voor deze school mocht ik geen enkelen leerling uit mijne omgeving winnen!

De scholen te Swaroe en Pëniwen gingen haren gewonen gang. Alléén bij gelegenheid van mijne bezoeken aan de gemeenten kon ik eenigen directen invloed daarop oefenen. Mijne taak was dus, te meer op de onderwijzers te influenceeren.

Te Wönóredjö en Mangonnan djëro (Tenggër) werden in den loop van dit jaar <3e scholen opgericht. Op de eerste onderwijst, tot dat ik over een geschikter persoon beschikken kan, mijn oudleerling Mangoen, broeder van Jacob, die thans alléén voor de school te Pfiniwen staat. Aan belangelooze toewijding ontbreekt het dezen beiden niet; doch zij munten helaas, niet uit in verstandsgaven. De school te Mangonnan djëro (1) wordt driemaal 's weeks van 8-12 uur gehouden. De overige dagen leeren de meisjes bij Mevr. O. naaien en andere handwerken en helpen de jongens hunne ouders bij hun werk, dat tot stijving der inkomsten alleszins noodig is. Zelfs staat, wanneer de werkzaamheden op het kinaland zeer druk zijn, d school gedurende dien tijd stil. Wel opmerkelijk, dat mij van dddr reeds het verzoek gedaan werd, om eene bewaarschool op te richten, #daar de ouders met de kinderen, die daarop zouden moeten gaan, geen raad weten, en zij, vaak buiten alle toezicht, allerlei kwaad uitvoeren en aan allerlei gevaren blootstaan." Tot

(1) Deze komt nog niet op den schoolstaat voor, daar zij eerst in 't laatst van het jaar in werking trad. Zij telt aanvankelijk 8 jongens en 10 meisjes.

mf.d. n.z o. xx*m. 10