Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn spijt heb ik geen persoon, om aan het hoofd van die school te plaatsen, en onmogelijk kan Joas alles alléén doen. Zóó moeten wij slechts op later hopen, zoo het getij maar niet verloopt.

Zoo kom ik tot de gemeenten, het einddoel van ons werk. Ook zij vereischen een' eigenaardigen arbeid. Zullen zij »zout" en slicht" zijn, zoo raag niets onder haar »uit gewoonte of uit bijgeloof geschieden." Daarom is het streven, de prediking zóó in te richten, dat zij onder de bevatting van al de toehoorders valt, en worden dezen na kerktijd immer aan 't huis van den zendeling of den voorganger zooveel mogelijk hereenigd, om te onderzoeken, of 't gesprokenene inderdaad verstaan en begrepen is. Daarom zijn er veelvuldige bijeenkomsten met nieuwelingen, catechumenen en lidmaten, waarin catechetisch onderwijs gegeven wordt. Daarom worden alle catechumenen en nieuwelingen, ouders die hunne kinderen ten Doop willen aanbieden, degenen die tot het Avondmaal wenschen toe te treden, aanstaande echtgenooten, allen naar de mate hunner behoefte vooraf onderricht, daarna onderzocht en ten slotte aangenomen of toegelaten. Onderzoek en aanneming of toelating behoudt de zendeling zich nog uitsluitend voor.

En welke zijn nu de gevolgen van dezen arbeid?

Zij de vatbaarheid van mijne kweekelingen verschillend, maakte deze of gene zich ook al eens aan eene kleine, jeugdige onbezonnenheid schuldig, ook in het afgeloopen jaar had ik over geen hunner reden tot ernstige klacht of ontevredenheid. Aan mijn oog deed zich geen twist voor, en vooral bij hun' handenarbeid ontbrak het hun zelden aan lust en ijver. Mogen zij zóó al vroeg tot een voorbeeld voor de hunnen zijn en inzonderheid later tot »het zout der aarde en het licht der wereld" gesteld worden.