Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dringbare bodem na jaren en jaren overvloediglijk vruchten droeg. Meermalen toch hoort men op het gebied der Zending, van het eindelijk uitspruiten na moeitevollen arbeid, van ongedachte zegeningen, ongekenden voorspoed, na schijnbaar hopeloos pogen, van overwinningen na jareu van strijd. Neen! nooit en nergens keert Zijn woord ledig weder, alleen de werking blijft soms lang voor "ons verborgen.

Met dank aan God mogen wij getuigen: Een rijk gezegend jaar! Zoo wij dan verwijlen bij hetgeen belangrijks daarin voorviel, het is om te wijzen daarop, dat ook in dezen werkkring Gods woord niet ledig tot Hem weder keerde.

In het geheel werden 275 zielen door den Doop in de gemeente opgenomen, en onder dezen niet minder dan 43 maunen en 49 vrouwen, of totaal 92 volwassenen. Hierdoor ontstonden twee nieuwe gemeenten: eene bestaande uit 26 zielen, onder het ressort van den voorganger te Sëgaran, en eene uit 12 zielen, onder dat van den voorganger te Wijoeng.

Twee nieuwe kerken, beiden door de gemeenten zeiven bekostigd, eene te Poelé en eene te Kërtörëdjö, werden ingewijd.

De gemiddelde opkomst in kerk, catechisatie en school nam belangrijk toe, een gevolg van de toenemende belangstelling der gemeente zelve, In alle gemeenten werd, op eigen verzoek, het Avondmaal bediend; in twee gemeenten zelfs twee malen.

Geeft deze korte schets, aan de statistieke opgaveiï ontleend, een vrij goed overzicht, zij zegt niet alles. Teekenen wij daarom aan, hetgeen van enkele onzer gemeenten te zeggen valt.

Allereerst de hoofdgemeente, Mödjö-warnö. Uit den