Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZENDINGWETENSCHAP.

Huwelijken tusschen personen, belioorende tot verschillende categoriën der bevolking van Nederlandsch Indië.

(Voor zoo verre het onderwerp betrekking heeft op de Inlandsche christenen.

In Dl. I Jaargang 1887 der «Handelingen van de Nederl. Indische Juristenvereenigirig" komt voor een belangrijk praeadvies van Mr. L. W. C. van den Bekg , 't welk in zijne derde AfdeeliDg veel bevat, dat voor ons licht verspreidt over het burgerlijk recht van bedoelde christenen, en dat wjj met welwillende vergunning van den geachten Schrijver hier over nemen. Het luidt als volgt.

Ad. III. Eene afzonderlijke behandeling vereischen nog de gemengde huwelijken, waarbij een der partijen tot de Inlandsche christenen behoort (I). Uitgaande van het beginsel, dat de moderne staat als zoodanig geen' enkelen godsdienst boven den anderen mag bevoordeelen, maar dat voor de wet alle godsdiensten gelijk moeten zijn, heeft de Indische wetgever sedert 184<8 zorgvuldig getracht de Inlandsche christenen in geen enkel opzicht in gunstiger toestand te plaatsen dan de Inlanders, die het Christendom niet belijden. Zoo zorgvuldig heeft men het

(1) De met inlanders gelijk gestelden komen ten dezen niet in aanmerking, daar de personen, die volgens hunnen landaard met inlander» gelijk gesteld zijn, nl. Chineezen, Arabieren, Mooren, enz., als zij tot het Christendom overgaan, tot de met Europeanen gelijk gestelden behooren.