Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ür. Schreiber spreekt van de arbeiders, die reeds op dien akker werkzaam zijn en over het algeheel onvoldoende van dezen voor den geheelen akker. Deze akker is in sommige deelen verbazend vruchtbaar geweest. In de Minahassa uf Celebes waren in 1886, op eene bevolking van 138026 zielen, 115361 gedoopte christenen. Maar er is slechts ééne Minahassa in den Archipel. In vele streken, waar een groot aantal naamchristenen zijn, worden de arme gemeenten geheel verwaarloosd en verlaten, en onder mohauitnedaansche invloeden gaan zij nu dra ten gronde. Tien jaren geleden zeide Dr. Schreiber, dat zijn Genootschap zijn getal zendelingen niet kon vermeerderen, en het heeft zulks niet gedaan. Hij deed een hoog ernstig beroep op andere arbeiders, allen verzekerende, dat de Regeering andere nationaliteiten vergunning zou verleenen, even als de Uuitschers, vrijelijk in Nederlandsch Indië le arbeiden.

Ik wil den nadruk leggen op dat gedeelte van zijne toespraak, waarin hij zegt: »Wil geen ander Zendelinggenootschap optreden, om zulk een verwijt voor den Christennaam af te wenden? Ik wil een ernstig beroep doen op al.de Zendelinggenootschappen in Engeland, Amerika en Australië." Dit beroep is tot nogtoe niet beantwoord. Zeker zal binnen kort gaarne beraadslaagd worden over de aanspraak van Malesia, bijzonder de aanspraken van de zeven en twintig millioenen vau Nederlandsch Indië. Alles wat de Christenen van Engeland doen voor de vijf en twintig millioenen van Malesia wordt verricht door de Sarawaksche (S. P. G.) zending op Borneo ■en door enkele hier en daar verspreide arbeiders te 'Singapore en Penang, die nu en dan het schiereiland bezoeken. Er is slechts een enkele op zichzelf staande Amerikaansche zendeling als vertegenwoordiger van Amerika op dat ruime veld.

Laat mij u nu eenisre feiten mrdedeelen, in betrekking