Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde categorie te brengen zijn? In de mohammedaansche scholen wordt de godsdienst onderwezen. Zij zijn godsdienstscholen. In de zendingscholen, althans die van het Nederlandsche Zendelinggenootschap wordt het godsdienstig, het religieus element aangewend tot vorming. Zij verdienen daarom den naam van godsdienstige scholen.

Nu is vaak het onderscheid tusschen godsdienstscholen en godsdienstige scholen als specieus gesignaleerd; maar er zal toch wel onderscheid bestaan tusschen het onderwijzen van de doginas en den cultus van een' godsdienst, en tusschen het gebruik maken van het eenvoudig gebed als wijding van het onderwijs, en het opnemen van de Bijbelsche geschiedverhalen als leerstof. Voor ons is dit onderscheid zóó groot, dat wij, ook uit een paedagogisch oogpunt, het godsdienstonderwijs in afzonderlijke leeruren, buiten den schooltijd doen geven aan leerlingen, die den leeftijd bereikt hebben, waarop zij de lagere school in den regel verlaten.

11. Wij meenen in het bovenstaande het voornaamste te hebben aangestipt, wat de verbreiding van het Christendom in Nederlandsch Indië in den weg staat, en wat tevens de propagatie van den Islam te gemoet komt.

De billijkheid vordert, dat hieraan toegevoegd worde gebrek aan belangstelling in het werk der Christianisatie, zoowel in Nederland als in Indië, de oorzaken in het midden latende. Dit is in hooge mate te betreuren, en zal ten slotte aanleiding geven, dat Engelschen, Amerikanen en Australiërs, zoo goed als Duitschers, zich de belangen van de Evangelieverbreiding in Nederlandsch Indië tot taak gaan stellen.

12. Bij dit alles mag vooral niet vergeten worden, dat het Maleisch element, in de buitenbezittingen vooral in de Hoofden overheerschend, de propagatie van den Islam in allen deele te gemoet komt, waarbij niet voorbijgezien