Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of het klimaat van Rote gezond is of nadeelig voor de gezondheid, kan niet met een enkel woord worden uitgemaakt. Er is zeker veel aanleiding tot koortsen. In den Z.O. moesson, van April tot October, is het er onverdragelijk warm, vooral in Augustus en September, en bepaaldelijk aan de N.W. zijde des eilands, waar de grond veelal is ontbloot van bosch en plantengroei.

Het is niet geraden dan op het heete gedeelte van den dag buiten te zijn.

Komen de regens door, in October, dan zijn de uitdampingen van den grond weder oorzaak van koortsen. De eerste Zendelingen leden veel aan dysenterie: wellicht dat daartoe èn de hitte, èn het gebruik van slecht water, of wel te veel gebruik van kalapa-water, of ook van toeak aanleiding gaven. Zeker is dus, dat men zich op Rote wel dient in acht te nemen en rekening heeft te houden met het klimaat. Van October tot April is de N.W. mousson heerschende, en is het er vochtig.

Geregelde aanplantingen in vereeniging met anderen, ziet men op enkele plaatsen; meermalen treft men echter sporadisch, dan hier dan daar een klein stuk gronds beplant, met, tabak of mais of pisang, en dat dan meest in de nabijheid der woningen.

Maar ook deze staan niet in geregelde orde langs straten of wegen; bij uitzondering staan eenige woningen bij elkander, maar zonder orde. Van daar, dat men ook geen geregeld aangelegde kampongs vindt, met regelmatig afgebakende erven, en goede straten met heggen, zooals in geciviliseerde streken gevonden worden. Wel vindt men kampongs, omringd van op elkander gestapelde steenen, als bentengs of hooge barricaden. Zij dateeren meest uit den tijd, toen men nog in onderlinge vijandschap of veeten leefde.