Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd gevat, en zoo eenige malen opgetild. 3, 5, 7 of meer keeren: altijd echter een oneven getal (een even getal is verboden); en zulks om allen, die beneden de maat zijn, spoedig te doen opschieten.

Behalve het bovengenoemde zijn er nog vele vreemde zaken, die men ter gelegenheid van een grahana onder de inlanders kan opmerken, op de eene plaats zoo, en op de andere weer anders; alles met het doel om van ongelukken bevrijd te blijven.

De Javanen beschouwen namelijk eene verduistering van zon of maan als een voorteeken van belangrijke gebeurtenissen, die aanstaande zijn; waarom zij ook al spoedig onder elkander spreken en vragen, wat er van eene pas voorbijgegane eclips te wachten zou zijn.

Nu steken de oude lui de hoofden bij elkander, en zien in hnn Primbon (4), een van de vaderen overgeleverd geschrift, na, wat dezen aangaande de éclipsen van zon en maan in betrekking tot den tijd, waarin ze plaats vinden, hebben geleerd; en of bijv. een grahana in het jaar A, in de maand B, en op den dag C, een voorteeken is van goedkoopte of duurte van levensmiddelen, van vele ziekten, van veel oorlog, en dergelijke. En zoo blijde men is te hooren, dat de grahana een gunstig voorteeken is, zoo bekommerd is men in het tegengestelde geval, en bidt dan den fleer van alle werelden om door geenerlei onheil te worden getroffen.

Ter afwending van de gevreesde onheilen worden in gezegde Primbon ook eenige middelen opgegeven, bijv. het houden van slametan (offermaaltijden) (5), bestaande uit rijst of rijstpap, waarbij eene witte kip geslacht, en het voorgeschreven gebed met ander ceremonieel wordt in acht genomen. Bij verzuim of overtreding van deze voorschriften kan men het bedreigde ongeluk niet ontgaan.