Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongunstig is, moet ik het al loven, als ik drievierden van het aantal ingeschrevenen bijeen raag zien. Maar onder dezen vind ik dan ook mijne goede en getrouwe leerlingen, die hetzij uit eigen ambitie, of gehoorzaam aan ouders of voogden, slechts zelden absent zijn, en over het algemeen ook wel leerlust betoonen en vorderingen maken. In mijn jongste verslag heb ik oorsprong, doel en betrekkelijke resultaten der school uitvoerig voor u blootgelegd, en bij de beschrijving van het daar gegeven onderwijs nog eens opzettelijk stilgestaan bij het verband, waarin ik deze inrichting beschouw tot het doel der zending. Ik zal dienaangaande thans niet in herhaling treden. Aangenaam is het mij te weten, dat Bestuurders ook aan mijn werken en streven in dezen recht doen wedervaren, al gevoel ik dan ook zelf maar al te goed, hoeveel hieraan nog ontbreekt, ea al verlang ik nog altijd de school meer rechtstreeks aan de uitbreiding van het Christendom te kunnen dienstbaar maken. Overigens leverden de beide jongstverloopen jaren geene bijzonderheden op, die hier vermelding zouden behoeven. Alleen moet ik nog aanstippen, dat ik, dikwijls niet in staat om persoonlijk in de school op te treden, aldaar zooveel te meer gebruik maakte van de diensten van mijn' medehelper Iskak, die intusschen voor dit deel van ons werk zich allengs meer bekwaamde, en daarin ook met lust en ijver bezig was. Aan zijn verlangen om zich te onderwerpen aan het examen van hulponderwijzer kon in den loop van 1888 worden voldaan. Hij deed dit met goeden uitslag, zoodat ik hem sedert ook naar de door het Gouvernement gestelde eischen als goer oe-ba n t oe {hulponderwijzer) mag voorstellen.

Zeer veel onbevredigends blijft den toestand van het inlandsch onderwijs op Java nog aankleven, waar men dit