Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebroken was, vond ik voor mij ook meer vrijmoedigheid om in de verdere behoefte aan bouwstoffen en werkloon voor timmerlieden en metselaars tegemoet te komen. En terwijl ik dit deed, beijverden zich de gemeenteleden in het betoonen van alle mogelijke hulp, die in billijkheid van hen kon worden verwacht, 't Was een recht broederlijke arbeid, die met eene voorspoedige voltooiing werd bekroond, en waarvan wij allen dankbaar genoten, toen de kerk met meer betamelijk aanzien voor 't eerst opnieuw aan hare bestemming kon worden gewijd. Ongeveer een half jaar na dato, maar daarom toch niet minder verrassend, ontving ik, zonder eenige bekende aanleiding, van iemand in de residentie Solo een aangeteekend couvert, inhoudende een bankbillet van f 25,— »Voor eene kerk te Kajoe-Apoe.'' De vriendelijke donateur of donatrice, slechts op het adres aangewezen als //N. Oudeis," doch die onder dezen naam door mijne dankbetuiging niet was te bereiken, wordt, zoo hij of zij van dit Verslag mocht kennis nemen, hiermede van mijne innige erkentelijkheid gaarne verzekerd.

Ook de gemeente te Samarang ontbrak het in den tijd, waarover dit Verslag is loopende, weder niet geheel aan stoffelijke bewijzen van belangstelling, nu eens bestaande in petroleum ten gebruike bij ouze avondbijeenkomsten, en dan weder in geldelijke bijdragen ten behoeve van het onderhoud der kerk. Bedoelde giften gewerden ons als vroeger, zoowel van Chineesche vrouwen, niet tot de gemeente behoorende, als van Europeanen,, die nu en dan ook wel onze samenkomsten bijwonen. Van den heer Schr. B. ontvingen wij tweemaal eene gift //Voor de zendingkerk te Meialen."

Gelijk u bekend is, is Mei at en de naam van het terrein, waarvan een deel door de christenkampong wordt