Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingeDomen. Wij hebben deze kampong nog altijd in huur. Eene poging zoowel van mij afzonderlijk, als van de mannelijke bewoners dier kampong gezamenlijk, in 1888 bij het gewestelijk Bestuur aangewend, in het belang van eenige meerdere zekerheid van hunne vestiging aldaar, heeft tot ons leedwezen het gewenschte resultaat niet mogen opleveren.

Ik mag deze aanteekeningen niet besluiten, zonder nog met een enkel woord melding te maken van de bijbelverspreiding alhier. Ook thans kunnen mijne berichten dienaangaande niet anders dan gunstig heeten. Het aantal der door mij uit mijn depèt verstrekte exemplaren onzer H. S. of gedeelten daarvan bedroeg, in 1887, 551 (198 Hollandsche, 63 Javaansche, 289 Maleische en 1 Chineesch) met eene opbrengst van f 521,54, en in 1888, 680 (325 Hollandsche, 154 Javaansche en 201 Maleische) met eene opbrengst van f 515,15. In het laatstgenoemde jaar werden bovendien 913 exemplaren van het mede door het Nederlandsche Bijbelgenootschap uitgegeven geillustreed Javaansch Bijbelsch leesboek //Tjarijos 104" door mij geplaatst. Met blijdschap erken ik den zegen door God geschonken op onze pogingen ter oprichting van een Depót, waaruit nu reeds zooveel honderden bijbels en kerkboeken in alle richtingen zijn verspreid, en waardoor de arbeid van ons Bijbelgenootschap nu ook hoe langer hoe meer der zending, en in 't algemeen den bewoners van dezen Archipel ten goede komt.

Omtrent de verspreiding van mijn' Javaanschen »Bijbelgids", in depot te Módjö-warnö, zal Br. A. Kruijt u zeker bij gelegenheid het noodige mededeelen. Blijft de kring dergenen, die dit boekje met vrucht gebruiken kunnen, uit den aard der zake, vooreerst nog klein, toch mogen wij met grond verwachten, dat het onder onze