Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wil des Heeren geschiede! Ik zeg en herhaal het met de gedachte aan geheel de Zending in Kediri-Madioen! Zij mocht zich overigens gedurende het verslagjaar kalm ontwikkelen, en voortgaan te werken met de haar ten dienste staande middelen. Het Evangelie zette zijn' loop voort. Daar werd gepredikt, geëvangeliseerd, en invloed geoefend. Al onze medehelpers - uitgezonderd Rubin te Taloen - bleven gespaard, en een ieder deed naar aanleg en vermogen zooals hij het verstond; kweekelingen werden bij ons opgeleid; aan de jeugd school- en catechetisch onderwijs gegeven; de kerkvergaderingen (RadGrédjö) hadden geregeld plaats; aan 64 doopelingen werd het teeken des Nieuwen Verbonds gegeven; 19 jongelingen en jongedochters legden belijdenis des geloofs af; 4 huwelijken werden christelijk ingezegend; honderden zieken geholpen; en - last not least - te Wönö-Hasri eene nieuwe kerk gebouwd en ingewijd! Bij dit alles erkennen wij het dankbaar, veel gunst van God en menschen te hebben mogen ontvangen! Maar bij WönöHasri's kerkbouw moeten wij nu nog wat meer bepaald onze gedachten bepalen.

In het jaar 1855 werden de grondslagen van WönöHasri gelegd, onder leiding van Mattbeus Aniep, over wien men zie mijn opstel in /./Mededeelingen" XXIV. Tegelijkertijd begonnen ook op andere plaatsen in het destijds zich over eene groote oppervlakte uitbreidende bosch, mohammedaansche inlanders zich te vestigen. Ook door het aanleggen van Gouvernements koffietuinen verdween weldra dit geheele bosch, en daarvan is, even als van die koffietuinen, nu geen spoor meer te vinden.

De Evangelische zending had toen nog pas hare eerste schreden op Java gedaan, inzonderheid in Kediri. Den 12den December 1843 werden voor de eerste maal