Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tal niet-christenen was meegekomen om eens een kijkje te nemea. Ja, zelfs personen met een kleinhandel, snoeperijen, rookbenoodigdheden en verschillende dranken, hadden zich langs de zijden van het terrein neergezet, zooals dat bij alle publieke feestelijkheden op Java gewoonte is. Maar wat men niet zou verwacht hebben, was dat er gelegenheid tot dobbelen werd opgezet, die echter door het desabestuur onmiddellijk verwijderd werd. En toen ook van die eetwaren en snoeperijen al zeer weinig gebruik werd gemaakt, en door de christenen in het geheel niet, deed weldra de opmerking de ronde, dat een dag waarop eene kerk wordt ingewijd, voor de christenen een vastendag was.

Toen in de kerk allen tot rust gekomen waren, begon de zendeling met eene korte toewijding dezer kerk tot de eer en verheerlijking van den naam Gods; hij sprak daarna den apostolischen zegen uit, en las de 12 artikelen des christelijken geloofs voor, waarvan ieder artikel met een »Ja!" door de gemeente beleden werd. Daarna werd een gezang (Gez. 16 : 1 van den Jav. gezangbundel) gezongen, en ging de zendeling voor in het gemeenschappelijk gebed. Na het tweede vers van het zoo even bedoelde gezang gezongen te hebben, hield de zendeling eene toespraak naar aanleiding van Gen. 28 vers 17: »Dit is niet dan een huis Gods, en dit is »de poort des hemels!"

Hoe gaarne hadden wij nu ook den man in ons midden gezien, wiens naam, Mattheus Aniep, als grondlegger dezer desa en gemeente bij ons nog niet vergeten is! Doch daar zit onze oude vriend, de medehelper van Adi Tojö, Marcus-Paq-Warsiö! Het was door Mattheus, dat hij het eerst eenige kennis van het Evangelie kreeg, en deze werd het middel, dat hij den 27 8ten Sep-