Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wegen op alle geoorloofde en geschikte wijzen gemakkelijk te maken, onder anderen ook door hun het opnemen in een zending-instituut mogelijk te maken, voor het geval dat voor den bijzonderen aanleg en toestand van den kweekeling deze kortere weg te verkiezen is, boven dien eener academische opleiding.

Na de pause werd het woord gegeven aan Inspector Dr. Schreiber van Barmen, tot inleiding van de bespreking over: //die Fortbildung der eingeborenen Mitarbeiter". De ervaring, zoo luidde in 't kort het referaat, de ervaring heeft geleerd, dat het niet goed is de inboorlingen, die men tot medehelpers wil opleiden, te lang in een seminarie, een kweekschool of dergelijke inrichting te houden. Zij loopen daardoor gevaar van hun volk te worden vervreemd en hoogmoedig te worden. Men houde hen dus slechts betrekkelijk korten tijd, maar blijve ook later aan hun vorming en opleiding arbeiden. Welke zijn daartoe de middelen ? De zendeling moet natuurlijk bovenal zorgen, dat het geloofsleven zijner helpers meer en meer toeneme. Hij moet daartoe met hen blijven leven, en hen voortdurend met goeden raad bijstaan. Hij moet nauwlettend toezien op de gevaren waaraan zij zijn blootgesteld, ook dan als zij op een leeftijd komen om te trouwen (hetgeen op zich zelf zeer gewenscht is). Met zijn helpers moet de zendeling gedurig bidden en de H. Schrift lezen, terwijl hij evenzoo ook de oudsten der gemeente gedurig om zich heen moet verzamelen. Ook moet de zendeling toezien, dat zij zich in de taal van het land blijven oefenen, en vaardigheid verkrijgen om zich daarin uit te drukken. Daartoe kan de uitgave van een klein blad bevorderlijk zijn, waarin hun iets gegeven wordt, en waarin zij zelf iets geven, terwijl ook samenkomsten zijn aan te bevelen, waarbij de inlandsche helpers