Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over een of ander punt mondeling of schriftelijk hun gedachten uiten. Als het eerste voorbereidingsonderwijs aan de kweekscholen verkort is, is het aan te bevelen dat de helpers later weer voor eenigen tijd een dergelijke inrichting bezoeken. Dat heeft wel bezwaren, maar die zijn niet onoverkomelijk, en het Barmer Genootschap heeft o.a. in de Batta-zending de ervaring opgedaan, dat deze methode goede vruchten oplevert. Ook het schoolonderwijs en de prediking der helpers moet de zendeling zooveel mogelijk bijwonen, zich daarvan op de hoogte stellen, en door eigen voorbeeld nu en dan daarbij zijn helpers den goeden weg wijzen.

Na het hooien van dit referaat verklaart Dr. Warneck dat hij zeer is ingenomen met wat de referent gezegd heeft, en dat hij het zeer wenschelijk acht, dat alle zendelingen dat in 't oog houden. Veel meer dan op een lange voorbereiding komt het voor de inlandsche helpers aan op den voortdurenden persoonlijken invloed van den zendeling. Dr. Wangemann waarschuwt echter uit eigen ervaring, dat men toch niet te spoedig de inboorlingen met eenige zelfstandigheid late optreden, eu dat zij ten minste een diepen indruk moeten hebben ontvangen, dat zij nu voortaan moeten arbeiden voor het Koningrijk Gods. Ter aanvulling van het referaat wijst Prof. Plath er op, dat de zendeling ook moet toezien, dat de inlandsche helper een goed gebruik make van het inkomen, dat hij verdient; want het is soms gebeurd, dat een helper daarvoor dingen ging doen, die schade deden aan het zendingwerk, althans aan den ijver, waarmee de medearbeider zich aan dit werk moest toewijden. Tot veel gedachtenwisseling wordt aanleiding gegeven door een vraag van Inspector Zahn, of het goed zou zijn de inlandsche helpers een poos naar Europa ter opleiding te zenden,