Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreker bepaalde zich bij de lagere scholen. De zending heeft die noodig om vatbaar te maken voor het aanhooren der Evangelieprediking en het lezen en verstaan van den Bijbel. De zendeling gaat niet uit om de heidenen tot geschikte handwerkslieden te vormen, maar om hun het Evangelie der zaligheid te brengen. Zijne school zal echter grooten invloed oefenen op de geheele levensopvatting zijner leerlingen. Zij leeren daar zich bezighouden, opmerken, zich uitdrukken, en verstaan door de school de eischen van reinheid, orde, gehoorzaamheid. De zendeling kan ook niet nalaten, alles mede te deelen wat hij heeft en weet, en zal dus ook de school gebruiken om te wijzen op werktuigen en gereedschappen, die hij zelf gebruikt en anderen kan leeren gebruiken. Want hij kan voor hunne aardsche belangen niet onverschillig zijn, ook waar hij vooral hunne eeuwige belangen in het oog heeft. Als een getrouw huisverzorger moet hij uitdeeler zijn der menigerlei gaven Gods. Zoo wint hij ook hun hart, wekt hunne belangstelling in zijn persoon en woord, en leert hen met de sleur der gewoonte breken.

Het groote gevaar bestaat, dat zij den zendeling nu zoeken om de spijze die vergaat; dat zij afleeren wat hun van nature eigen is en noodig voor akkerbouw en jacht; dat zij haken naar meer, en eene omgeving opzoeken voor hun geestelijk leven gevaarlijk, voor hun aardsch bestaan voordeelig. Dit kan niet achterblijven, en alle onderwijs moet dus samengaan met de vermaning: Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt.

Dr. Wangemann opent de discussies over dit referaat door hulde te brengen aan het vele goede, dat hij gehoord heeft. Op één punt is hij het echter met den referent niet ééns. Het is bekend, dat de Engelsche regeering in haar koloniën allerlei industriescholen met