Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zendingscholen vereenigd heeft, zijns inziens ten onrechte. Hij meent, dat industrie en dergelijke dingen niet thuis behooren in de zendingschool. Ook naai- en breischolen, hoe nuttig ook, mogen niet gebracht worden onder de rubriek zendingschool.

ür. Grundemann meent ook dat er eenig verschil is tusschen de vraag en de beantwoording. Referent heeft de zaak breeder opgevat dan de vraag luidde. Zou het trouwens niet beter zijn geweest, als de vraag was gesteld : wie erzieht die Mission für den irdischen Beruf? Z. i. moest de zendeling liet er ook op toeleggen, dat zijne gemeenteleden, en niet, zooals te dikwijls geschiedt, werklieden uit heidensche en mohammedaansche omgeving, voor hem arbeiden en de leveranciers van zijne levensbehoeften worden.

Inspector Zahn verdedigt de gestelde vraag. De geheele zending voedt niet op voor het aardsche beroep. Scholen op te richten ligt niet in de oorspronkelijke roeping der zending, maar 't is een noodzakelijk gevolg van haar werkzaamheid. Het is dikwijls jammer, dat de zendelingen te veel predikers zijn en te weinig paedagogen. Daarvoor moeten zij behoorlijk worden opgeleid. Van veel belang is het, dat de school invloed oefent op behoorlijke kleeding. En ook dat de kinderen voor het schoolgaan iets betalen, bijvoorbeeld iri den vorm van bewerken van een stuk land.

Ook Dr. Warneck verdedigt de vraag, en roemt de wijze waarop de referent haar beantwoord heeft. Hij wijst er op, dat wij veel van de Roomsche missie kunnen leeren, die overal practische mannen heeft. Zij houden de kinderen dadelijk met regelmatigen arbeid bezig bijv. op daartoe aangekocht land. 't Is een hoofdzaak, dat de kinderen voor lediggang behoed worden. Het schoolgeld wil hij niet afgeschaft hebben.