Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij moeten de Luthersche leer vervloeken, zich laten herdoopen, en beloven nooit meer met een predikant of zendeling te spreken. Alle middelen zijn ad majorem Dei gloriam geoorloofd. In landen, die onder Roomsche heerschappij zijn is 't natuurlijk het ergst. Maar uit allerlei landen en streken vernemen wij dezelfde dingen. Wat daartegen te doen? Spreker geeft de volgende wenken: Erken het gevaar. Schroom niet hun moedig tegen te treden; het licht kunnen zij niet verdragen; de pers kan veel doen om op de publieke opinie te werken. Strijd met Gods Woord, ook tegenover al de lasteringen waarvan Rome zich bedient; het ware te wenschen, dat er een flink populair geschriftje bestond, waarin Rome's verkeerdheden worden uiteengezet en getoetst aan de H. Schrift. Onthoud u van alle vleeschelijke wapenen, ook van het propaganda maken onder Rome's volgelingen, waardoor licht de strijd te meer verbitterd wordt. Versterk uw missie door een goed schoolwezen, door inlandsche helpers, door het vormen van zelfstandige gemeenten, door het wegdoen van allen Roomschen zuurdeesem , allermeest natuurlijk door het bevorderen van frisch en krachtig geloofsleven. Laat alle Protestantsche zendelingen broederlijk naast elkander samenwerken zonder confessioneelen strijd, zonder ff uniformirung."

Ook aan dit referaat knoopten zich verschillende mededeelingen en beschouwingen vast. Men wees er o. a. op, hoe Rome de menschen weet te lokken door zijn rekbaarheid ten opzichte der moraal, door zijn eigenaardige beschouwing over volksgenoegens, dansen, spelen en dergelijke. Men had zich daarbij te beklagen over de lauwheid van vele Protestanten en over de verschoonende wijze waarop het vijandig 9treven van Rome door vele koloniale politici en door de pers beschouwd wordt.

't Was niet te verwonderen, dat vooral de zoo warme

med. n.z.o. xxxiii. 29