Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH OOST-INDIË.

De Zending in Bolaang-Mongondow,

door W. DUNNEBIER.

Bolaang-Mongondow! Hoevele malen is deze naam reeds genoemd in de vergaderingen van ons Genootschap ! Telkens weer weiden de nooden van de bewoners dezer landstreek onder de aandacht van Heeren Bestuurders en die der Gemeente gebracht. Met welk een warmte is er niet — tientallen jaren geleden — door velen op aangedrongen om toch het v<dk in Bolaiing-Mongondow, dat in duisternis zat, een groot licht te doen zien, en degenen, die zaten in een land en schaduw des doods, .in de zegeningen des Evangelies te doen deelen. Hoe vurig sprak en ijverde reeds Br. T'lfers voor de zending naar Bolaang-Mongondow. (Med. III pag. 21 v.v. en Med. XII pag. 1 v.v.) Hoe moedigde de uitslag van de reis der Zendelingen X. I'. Wilken en ■T. Alb. T. Schwarz aan, het zendingswerk liier te beginnen. En welk een offervaardigheid toonde de Gemeente in die dagen! Arbeiders voor dit land werden dan ook reeds aangewezen. De zendingsvrienden dachten niet anders of weldra zou ook het volk van BolaangMongondow de groote daden Gods in zijne eigene taal hooren verkondigen, 't Ging immers alles zoo goed ! En toch toch zouden er nog een veertig jaren moeten verloopen, aleer de zending in Bolaang-Mongondow een feit zou kunnen worden genoemd. Vreemd, zeer vreemd!

1