Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er. S. IJlfers meest dus ten grave dalen, zonder een vurig gekoeslerden wensch vervuld te zien. Director Neurdenburg zou niet meer beleven dat met de uitvoering der zaak, waar bij zich zoo met hart en ziel voor interesseerde, een begin zou worden gemaakt! Evenmin zou Br Wilken het aanschouwen dat iemand met een ,,heiligen last" Mongondow binnentrok. En met hen zijn zoovelen heengegaan zonder in deze hunne verwachtingen vervuld, hunne gebeden verhoord te zien.

Maar richtten velen den blik naar Bolaang-Mongondow zonder iets van het lichten van den dag des lieils te ontwaren, bleven die bergen voor hen steeds in duisternis gehuld, toch zou het gloren van den morgenstond niet uitblijven; ja, een enkele van hen, die reeds veertig jaren geleden hoopten dat de nacht in Mongondow niet lang oneer zou duren, zou hier nog getuige van mogen zijn. En dat deze laatsten verblijd zijn over het feit dat Bolaang-Mongondow voor de zending geopend is, ook al zien zij dit eerst aan den avond van hun leven, weet ik.

Vele namen zal ik niet noemen, maar ik kan het niet laten dien van den grijzen Br. J. Alb. T. Scliwarz tp vermelden. Hoe verheugde hij zich over het besluit van Heeren Bestuurders de zending in Bolaang-Mongondow te beginnen. Hoe goed deed het hem dat de zaak, waarvoor hij zoo zeer heeft geijverd en zichzelven als jong zendeling vol geestdrift aanbood, eindelijk een feit was. Hij sta mij toe hem met deze gebeurtenis hierbij geluk te wenschen en tevens verzoek ik hem mijne welgemeende hulde en dank te willen aanvaarden voor hetgeen hij in vereeniging met Br. P. Wilken over 't land, volk en de taal van Bolaang-Mongondow heeft bericht. Moge liet hem aangenaam zijn te weten dat wij