Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerscht en alle Mongondowers in Hem gezegend worden ?

Wilt gij dit — en als gij waarlijk van Christus zijl, kunt gij niet anders — steunt ons dan door uwe l*ede „ïïw Koninkrijk kome" waar te maken met al uwe kracht ? Meer vraag ik van TT niet. U toch bij deze om eene stoffelijke gave te verzoeken, zou zijn alsof ik dacht dat iemand, die in waarheid bidt, 't niet een voorrecht zou achten om ook eene geldelijke bijdrage te mogen afzonderen voor het werk Gods.

En nu ik uwen steun, uwe medewerking voor den Zendingsarbeid in Bolaang-Mongondow heb ingeroepen, zij 't mij vergund 't een en ander over de algemeene toestanden in dit land mede te deelen.

De belangstellende zendingsvrienden, die in de gelegenheid zijn geweest te lezen hetgeen de zendelingen N. P. Wilken en J. Alb. T. Schwarz indertijd over Eolaang-Mongondow en zijne bewoners hebben meegedeeld, weten dat het toen hier in alle opzichten met de bevolking zeer treurig was gesteld, dat toen met recht van ,,nacht" kon worden gesproken. De machten der duisternis vierden hier haar triomfen. Groot waren dan ook onkunde, bijgeloof en de bedreven ongerechtigheden. De kleine man was daarbij geheel overgeleverd aan de willekeur van den radja en vele andere lieerschzuchtige hoofden. Direct toezicht van Europeesch bestuur toch was geheel afwezig. Voor de „Compania", die rechtvaardig is en den schuldige straft, behoefde de radja bij zijne onrechtvaardige handelingen dus niet bevreesd te zijn. Tot hier drong immers het waakzame oog der „Compania" niet door. Hier kon hij derhalve naar hartelust zijn volk uitpersen ten voordeele van zielizelven en zijnen aanhang. Hier had de kleine man zich gedwee te onderwerpen aan hetgeen hem bevolen of op-