Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgestrektheid dezer afdeeling in aanmerking genomen is het zeker niet te verwonderen, dat wel de kustplaats Bolaang nu en dan door dtezen Controleur werd bezocht, doch de hoogvlakte moeielijk in eene reisroute scheen te kunnen worden opgenomen. Dit belangrijkste deel van Boiaiing Hongondow bleef' tenminste steeds van zulk een bezoek verschoond.

In 1901 werd echter Bolaang Mongondow onder een afzonderlijken Controleur gebracht. *) Dit was eene groote schrede voorwaarts in de goede richting. Maar nog beter was het, toen de eerst te Bolaang wonende ambtenaar zich op de h ogvlakte ging vestigen. Dit had Bolaiing-Mongondow noodig en zou de bevolking een geheel ander idee van 't Xederlandsclie gezag doen krijgen dan tot nu toe het geval was. Van een aantal verbeteringen werden zij nu getuigen. Om te beginnen werd er een groote verandering in 't zelfbestuur van Bolaiing-Mongondow gebracht. De toenmalige radja li. M. Manoppo werd ontslagen, beschuldigd van tal van misdadige handelingen, en vervangen door Datoe Corïielis Manoppo, die den 2en October 1905 definitief in zijn ambt werd bevestigd. Het lot van door een ander vervangen te worden, ondergingen vele der toen fungeerende hoofden. Tevens werd inkrimping van het aantal bestuurders noodig geoordeeld en derhalve menig ambt afgeschaft. In die dagen toch werden hier gevonden : een radja, een djogoegoe, twee presidenten radja, drie kapiteins-laut, vier panghoeloe's, en voorts

(1) Tot de „afdeeling" Bolaang-Mongondow behooren ook de rijkjes: Bolaang Oeki, Binta oena, Bolaang Itaiig en Kaidipan. Hetgeen in 1901 bij wijze van proef werd gedaan, had zoo'n gunstig gevolg dat bij Staatsblad 1903 No. 219 bovengenoemde vijf landschappen tot eene tijdelijke en later bij Staatsblad 1906 No. 41 tot eene definitieve afdeeling werden verheven.