Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van vele ander© verbeteringen en maatregelen, als dat de inkomsten van ieder hoofd werden vastgesteld, een nieuwe belastingregeling — door 't volk met veel instemming begroet — werd ingevoerd, die de cijns van j 4000 op f 12000 bracht, alle instructies in strafzaken den Controleur gezonden moeten worden aleer vonnis werd geslagen en bij groote misdrijven de instructie door liem persoonlijk zou -worden geleid, een heerendienst- en negorij dienstreglement werd ingevoerd, alle slaven en pandelingen werden vrij verklaard, — van al deze wijzigingen zij de bloote vermelding voldoende.

Op één ding wil ik echter meer in 't bijzonder de aandacht vestigen en wel op 't verzoek van liet Zelfbestuur om volksscholen.

In den tijd der ()ost-Indisclie Compagnie werd te Bolaiing wel eene school gevonden, en ook in het begin der voi ige eeuw werd hier nog wel een onderwijzer aangetroffen, maar na 1831, toen aan den hier geplaatsten inlandschen schoolmeester P. Bastiaan „honorabel ontslag uit deze zijne betrekking" werd verleend (Med. XXV pag. 81), bleef Bolaiing-Mongondow van alle onderwijs verstoken. Dat dit gebeurde, is echter noch het Genootschap, noch der Begeering te wijten. Alleen de hoofden dragen hiervan de schuld. Op hun tegenzin en onverschilligheid voor 't ontvangen van onderwijs, die oorzaak waren van het sluiten der school in 1831, stuitten alle pogingen af, welke ten doel hadden, de Mongondowsche jeugd van onderwijs te laten profiteeren. Xoch van Genootschaps-, noch van Gouvernementsscholen waren ze gediend. (Alleen de Minali. uitgewekenen verlangden naar scholen. Zie Med. XX pag. 160; XXV pag. 85). Zoowel Br. .T. Alb. T. Schwarz, die sprak over Genootschapsscholen, als der door den Resident van Menado naar Bolaiing-Mongondow ge-