Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezet opkomende leerlingen honderd vijftien, waarvan vijf en dertig meisjes.

Den volgenden dag werd de school te Mojag geopend. Ook liier was de radja weer tegenwoordig. Bij iedere volgende sclioolopenmg waren één of meer leden van het Zelfbestuur aanwe-zig.

Den 4en Sept. werd de elfde en laatste school op de hoogvlakte geopend. Door ziekte van eenige goeroe's en het niet op tijd komen van anderen kon dit niet eerder plaats hebben.

De drie scholen aan de Noordkust van Bolaiing-Mongondow, welker belangen de Hulpprediker van Koemëlëmboeai, 15r. J. 8. de Vries welwillend behartigde, werden in de tweede helft van .Tuli gopend. Na dien heeft hij echter met 't oog op zijn a.s. vertrek naar Holland deze scholen aan mij overgedaan.

Bij elkaar genomen, telt Bolaang-Mongondow nu veertien scholen. Aan iedere school zijn twee of drie onderwijzers werkzaam. Ik hoop, dat de zendingsvrienden niet vergeten welk eene zware uitgave-post deze voor 't Genootschap vormen.

Voor het aantal kinderen, 't welk getrouw het onderwijs volgt, alsmede voor den openingsdatum van iedere school, ben ik zoo vrij naar den hierbij gevoegden staat te verwijzen. Hieruit blijkt dat de opkomst in de meeste scholen bevredigend mag worden genoemd. Dat zij niet nog beter is, ligt voor een deel aan vrees — er waren kinderen die uit het dorp naar den tuin vluchtten en zich daar verborgen om toch maar niet als scholier geboekt te worden, want een Hollander — zoo hadden zij gehoord — zou onderwijs geven en van zoo'n iemand moesten zij niets hebben. Xaar aanleiding hiervan merkte een panghoeloe heel gemoedelijk op: als zij de goeroe's zien zullen zij wel van gedachten veranderen.