Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wand opengelaten en die opening aangevuld met latwerk, dat voldoende lucht en licht geeft. Na de opwekking om het gebouw in eer© te houden, door trouw kerkbezoek en door toepassing in het dagelijksche leven van wat in het gebouw gehoord zou worden en na het zingen van een inwijdingsgezang, werd overgegaan tot het bevestigen in zijn ambt van den nieuwen onderwijzer gemeentevoorganger Pieter Loemëntoet. Hij heeft in .Tuni het eindexamen op de Kweekschool te Koeranga (Tomohon) afgelegd en werd voor dezen werkkring welwillend afgestaan door den Predikant van Mënado, voor wiens werkkring hij de Kweekschool bezocht had. Xa de gemeente geluk geweuscht te hebben met de komst van een onderwijzer voor haar kinderen, iets waarnaar ze reeds zoo lang met verlangen had uitgezien, werd den jeugdigen onderwijzer als levenswoord bij het vervullen van zijn ambt voorgehouden Paulus' woord in Fil. 4 :8 en hem gewezen op de belofte in het daaraanvolgende 9e vers, zoo hij getrouw zou zijn in het bedenken en in het doen van het aanbevolene. De ouders werden vermaand hunne kinderen trouw ter schole te zenden. Xa het bevestigend beantwoorden van een tweetal vragen, werd hem des Heeren hulp en zegen toegebeden en toegezongen. Daarna spraken : eerst de nieuw-aangestel de, vervolgens het dorpshoofd uit een naburig Bantiksch dorp, een oud man uit Malalalang en de inlandsche leeraar ter plaatse. Om ca. 11^ uur waren deze plechtigheden afgeloopen. Na den middagmaaltijd zou om 2 uur een gezellig samenzijn in de nieuwe kerk plaats hebben. Om 2J uur was nog niemand aanwezig; de dames-gasten konden niet blijven ; wel was de Predikant van Mënado, Ds. Steller, die 's morgens wegens drukke bezigheden niet op tijd had kunnen zijn, gekomen. We gaven maar heit goede voorbeeld om naar de kerk te