Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DELI-ZENDINC.

I.

Ressort Kaban-djahe (Hoogvlakte). Het jaar 1906,

door E. J. VAN DEN BEUG.

Het Koninkrijk Oods is gelijk aan een zuurdeesem.

Met een opgeruimd gemoed zet ik mij neder tot het schrijven van mijn jaarverslag, en omdat een jaarverslag den totaalindruk moet geven van het voorbijgegane jaar, met nauwkeurige zekerheid moet teekenen den gang van liet werk, daarom ben ik verheugd, maar ook daarom vrees ik. Kan ik wel zuiver uitzeggen hoe het met het werk hier staat, is daarvoor de tijdruimte van een jaar, als een gedachte voorbij gevlogen, niet te kort?

Zeker, in zoo'n jaar gebeurt veel. Een zendeling gaat op reis, hij bezoekt posten, hij spreekt met deze en gene, hij werkt in huis en op school, en op zoovele andere gelegenheden oefent hij invloed uit, er gebeurt genoeg, maar de moeielijkheid is de opgevangen beelden te ontwikkelen, te fixeeren ; grooter nog is echter de moeielijkheid om reproducties er van te geven en die zoo te rangschikken, dat het een panorama wordt, of met de woorden van hierboven, dat de lezer het stadium voelt van het jaar 1900.

Nu ik mij dus hiervoor ga nederzetten, schijnt de zorg over de blijdschap de overhand te zullen nemen; en vraag ik: „wat is nu een jaar?" Maar meer nog, wijl er door andere zendelingen weieens zooveel meer „zichten toonbaar" werk wordt verricht. Ik kan jaloerseh worden, als ik hoor of lees van zendelingen, die 10—20