Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensahen stroomen daar bijeen, om den doode te beklagen of ook alleen om liet drukke gewoel' te zien, sommige zelfs, omdat zij de hoop koesteren, een stuk vleesch te zullen krijgen.

Pangondasion (treurmuziek). Deze is bijna als de gewone muziek, maar men doet baar langzaam gaan. Taak gaat men er dag en nacbt mee voort, terwijl de nabestaanden dansbewegingen makend en weeklagend om de lijkkist staan. Alles, wat daar al klagende opgedreund wordt, mede te dee'en, is onmogeMjk, maar de vrouw, die haren echtgenoot beweent, zegt aldus: ,,0 vader kostwinner, vader vuuraanmaker, vader onze vorst, vader, dien ik bediende ; varkensvlee-i?'lieter, die de beste visch tot toespijs had, die was als een vischreiger; die zioh niet kon verslikken; die was als een voorbijgaande olifant en als een door het water gaande tijger, waar ik hem met list zocht te overvleugelen. Ahio o ok !" Doch velen van die zoo weeklagen, beklagen den doode niet, maar alleen wat zij verloren hebben. Men gaat er ook heen, om het een of ander van den overledene in zijn bezit te krij'gen en zegt ter verontschuldiging, dat men het alleen uit verlangen naar een aandenken neemt. Maar ook als die kl'agenden hunne klaagliederen zingen, wordt het slaan op de bekkens of het schieten daarom niet gestaakt.

Is er een vermogend man overleden, dan is het onvermijdelijk, hem ter eere een stuk vee te slachten en te verdeelen, anders zullen de aanwezigen er met stekelige woorden op aandringen, zeggende: ,,De overledene moet nu zeker op nieuw beginnen, een vermogen bijeen te garen ; hij moet nog zijn helft medenemen, anders heeft hij niets om mee te beginnen." Is er daarom bij

1) Zij wordt echter alleen met metalen bekkens uitgevoerd.

8*